dinsdag 9 oktober 2018

IGJ rapporten: Toezicht op schoonheidssalons

Toezicht op schoonheidssalons
Deze factsheet gaat in op de gevolgen van de Wkkgz op het toezicht op de schoonheidssalons en de resultaten van de vijf inspectiebezoeken. De inspectie concludeert dat de resultaten van de inspectiebezoeken overeenkomen met die van de inventarisatie uit 2016.
Lees verder

Factsheet: kwaliteitseisen vaak niet bekend bij nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders
Deze rapportage gaat over onderzoeksresultaten van ons toezicht bij 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg in 2017. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) rapporteert hierover om extra aandacht te vragen voor de noodzaak dat cliënten en zorgaanbieders zich tijdig informeren over wat goede zorg is.
Lees verder

Verlenging verscherpt toezicht VT NHN en reactie GGD
Lees verder

Crisisdiensten in de zorgketen van de acute geestelijke gezondheidszorg 2017-2018
In deze toezichtronde, in de periode september 2017 – mei 2018, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich op 14 crisisdiensten gericht. Daarom kunnen de resultaten niet als representatief worden beschouwd voor alle crisisdiensten in Nederland. De resultaten van deze toezichtronde laten zien dat de bezochte crisisdiensten over het algemeen voldoen aan de huidige veldnormen om goede en veilige zorg te bieden. De inspectie zag geen reden handhavingsmaatregelen te treffen en gaat ervan uit dat de raden van bestuur en het management van de crisis- diensten op basis van de inspectiebevindingen voortvarend de zorg verder verbeteren. Wel zijn instellingen gevraagd verbetermaatregelen te treffen. Verbeteringen kunnen in het bijzonder worden doorgevoerd in het medicatiebeleid, het scholingsbeleid, het melden van incidenten in de zorg en het naleven van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees verder

Stichting A et B, Wijnjewoude
Op 24 augustus 2018 deed de inspectie onderzoek bij Stichting A et B. Het onderzoek betrof een vervolg op onderzoeken die de inspectie in februari en oktober 2017 uitvoerde bij Stichting A et B.
Lees verder