De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 8 december 2017

CIZ Info 107

Beleidsregels Wlz 2018 gepubliceerd!
online lezen  |  afmelden
8 december 2017/nr. 107
ciz info
In dit nummer
Beleidsregels
PTZ
Oud&Nieuw
Beleidsregels 2018 bekend
 
De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2018 zijn vastgesteld.
Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. De beleidsregels voor beide subsidieregelingen volgen later deze maand. Houd onze website in de gaten.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2018 zijn op 7 december in de Staatscourant gepubliceerd. U vindt ze ook hier.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2018

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Inleiding

 • In de inleiding hebben we de rol beschreven die het CIZ kan nemen om aan te sturen op een gesprek tussen verzekerde, gemeente en/of zorgverzekeraar.

Hoofdstuk Algemeen
 • In het afwegingskader is een nieuwe eerste stap toegevoegd: de aanvraag. Hierin staat beschreven aan welke wettelijke eisen een aanvraag moet voldoen.
 • De tekst over intensieve kindzorg is aangepast, vanwege de wijziging in het Besluit zorgverzekering. Het is niet beoogd dat de afbakening tussen verpleging en verzorging voor kinderen en de Wlz verandert.
 • In 2018 is voor palliatief terminale zorg (PTZ zorgprofiel VV10) geen indicatie van het CIZ meer nodig. Zie ook onderstaand bericht.
 • De teksten over zorgprofiel ‘VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging in een instelling (VV9B)’ en zorgprofiel ‘VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (VV7)’ zijn verduidelijkt/aangepast.

Hoofdstuk Grondslagen
 • Geringe tekstuele aanpassing bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
 • Grondslag psychogeriatrische aandoening of beperking en grondslag verstandelijke handicap: tekst is aangepast aan DSM-5.
 • Grondslag zintuiglijke handicap auditief: tekst over het vaststellen van de grondslag bij gebruik cochleair implantaat is aangepast.

Hoofdstuk Gebruikelijke zorg
 • Vanwege de aanbevelingen in het HHM-rapport ‘Afwegingskader kinderen Wlz’ (7 maart 2017) is duidelijker beschreven hoe het begrip gebruikelijke zorg in de Wlz wordt toegepast.

Verder hebben we een aantal tekstuele/taalkundige aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid verbeteren.
 
PTZ eenvoudiger
 
Op 1 januari 2018 verandert het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg).
PTZ is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. 

Hoe gaat het tot 1 januari 2018?
 • Het aanvragen van een indicatie voor PTZ (Zorgprofiel beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg, ZP VV10) doet u via het CIZ.
Aandachtspunten voor en na 1 januari 2018 zijn:
 • Aanvragen voor een ZP VV10 met een ingangsdatum in 2017 kunnen nog tot en met 5 januari 2018 worden gedaan. Het CIZ indiceert dan het zorgprofiel VV10 met een startdatum in 2017. Na 5 januari kan dit niet meer.
 • Het indienen van een aanvraag voor een ZP VV10 met ingangsdatum op of na 1 januari 2018 bij het CIZ is niet meer mogelijk.
Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018?
 • De zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg als er een verklaring is van de behandelend arts van de cliënt.
 • Heeft een cliënt een pgb voor Wlz-zorg en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een verklaring nodig van de behandelend arts.
In beide situaties is dus geen aanvraag bij het CIZ meer nodig. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.
Zie ook hier voor meer informatie .
 
Aanvragen rond Oud & Nieuw
 
Vanwege de wijzigingen in de beleidsregels 2018 wordt Portero geupdated. Dit heeft gevolgen voor de aanvragen.   
 • (Digitale) aanvragen voor zorg vanuit de Wlz via Portero en Mijn Wlz-aanvraag kunnen tot uiterlijk 21.00 uur op vrijdag 29 december worden ingediend. 
 • Zaterdag 30 december gaat Portero rond 12:00 uur weer open. U heeft dan de beschikking over een nieuwe versie, waarin alle wijzigingen voor het nieuwe jaar zijn doorgevoerd.
 • Het berichtenverkeer van het CIZ naar de zorgkantoren blijft ongewijzigd.
 
Colofon
CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In deze nieuwsbrief leest u over ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt regelmatig.
Redactie
Afdeling Communicatie,
Utrecht
T 088 - 789 10 00
E communicatie@ciz.nl
I www.ciz.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Aanmelden  |  Reageren  |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden